Partneři

Našimi partnery na Mezinárodním strojírenském veletrhu pro rok 2018 jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Agentura pro podnikání a inovace a agentura CzechTrade. S partnery sdílíme i společný stánek na veletrhu. Najdete nás na stánku č. 51 v přízemí Pavilonu Z.

Partneři

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

mpo-logo_pro PREZENTACE PP

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je ústředním orgánem státní správy pro státní průmyslovou politiku, obchodní politiku, zahraničně ekonomickou politiku, tvorbu jednotné surovinové politiky, využívání nerostného bohatství, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud.

Dále pro hutnictví, strojírenství, elektrotechniku a elektroniku, pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy a dřevozpracující a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, vnitřní obchod a ochranu zájmů spotřebitelů, zahraniční obchod a podporu exportu, věci malých a středních podniků, s výjimkou regionální podpory podnikání, a pro věci živností, technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, průmyslový výzkum, rozvoj techniky a technologií, elektronické komunikace a poštovní služby.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR je ústředním orgánem státní správy ve věcech komoditních burz s výjimkou věcí náležejících do působnosti Ministerstva zemědělství ČR.

Agentura pro podnikání a inovace

 

logo_sekundarni_barva

 

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

API byla zřízena zákonem č. 149/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. června 2016.

API je služební úřad, který se řídí zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě.

CzechTrade

 

czechtrade - bez tagu

 

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací založenou Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v České republice a hlavně v zahraničních kancelářích. Výsledkem je komplexní exportní podpora, která je maximálně rychlá a především snadno dostupná pro české firmy.

Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců agentury, jejichž výsledkem je prokázaná úspora času, nákladů a minimalizace rizik spojených s mezinárodním obchodem.

Rozsáhlá síť zahraničních kanceláří ve více než 40 zemích na pěti kontinentech svojí působností pokrývá Evropu od Skandinávie po Balkán, Východní Evropu a státy SNS, významná africká a asijská teritoria, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový Zéland.